ЕБС-ийн 9-р анги төгсөгчдийг 2023 оны 04 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийг хүртэл бүртгэнэ.