Инженер, технологийг мэргэжлийн тэнхим

Инженер, технологийн мэргэжлийн тэнхим

 Д. Болдбаатар

Инженер, технологийн мэргэжлийн тэнхимийн эрхлэгч 

О.Ганчимэг

Барилгын мэргэжлийн багш

 С.Лхагвабаатар  

Барилгын мэргэжлийн багш

Б.Болдмаа

Цахилгаан, электроникийн багш

Ж.Цанжидхүү

Цахилгаан, электроникийн багш

Б.Баярсайхан

Механик инженерийн багш