НӨХӨН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ШУТИС -КООСЭН ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН